Biểu mẫu


Biểu mẫu đi kèm thông tư 40

Phụ lục biểu mẫu đi kèm thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Download file: phu-luc-di-kem-thong-tu-40 Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số:...

Read MoreMẫu số 1 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: …………….. V/v giải trình...

Read More