Nguồn

Empty tab. Edit page to add content here.
Bộ luật lao động 2012

Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc...

Read More


Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ...

Read More


Nghị định 46/2011/NĐ-CP về lao động nước ngoài

Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 CHÍNH PHỦ_____Số: 34/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 25  tháng 3 năm 2008  NGHỊ ĐỊNH Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam  CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao...

Read More


Page 4 of 41234
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.